อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

Jirawat
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 085-1357405
อีเมล jirawat.kae@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2556, ระบบต้นแบบซอฟต์แวร์สร้างหนังสืออัจฉริยะ, การประชุมวิชาการระดับชาติบูรณาการงานวิจัยท้องถิ่นด้านบริหารธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
รายวิชาที่สอน
การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาภาพ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีการนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์ใช้ตารางทำการ
คำอธิบายรายวิชา:
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คำอธิบายรายวิชา:
ปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบระบบดิจิทัล
คำอธิบายรายวิชา:
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
คำอธิบายรายวิชา:
สื่อหลายแบบและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
การติดต่อสื่อสารและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter