อาจารย์อนุชาติ บุญมาก

Anuchat
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อนุชาติ บุญมาก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์โทรศัพท์ 085-8311322
อีเมล anuchat.boo@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
การใช้ทรัพยากรเวิลด์ไวด์เว็บทางอินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีตัวแบบการสอน. วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง. ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2554
รายวิชาที่สอน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
คำอธิบายรายวิชา:
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ทักษะความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์์
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter