ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม

Porntip
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086-6235359
อีเมล porntip.toh@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, พรทิพย์ โต๊ะระหมาน และสุวัฒน์เตชะเพชรไพบูลย์. (2558). ระบบสืบค้นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อบริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรี ด้วยบริการกูเกิ้ลแมพส์เอพีไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 196-203.
รายวิชาที่สอน
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
คำอธิบายรายวิชา:
โครงสร้างข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คำอธิบายรายวิชา:
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต
คำอธิบายรายวิชา:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter