สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Sukuma
  • อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
  • รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Pannee
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Thadthong
  • อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Pramote
  • อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus