สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Sukuma อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Pannee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Thadthong อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Pramote อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter