ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

sootthin
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 085-5854114
อีเมล pannee.kho@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมMicrosoft Excel กับสูตรการคำนวณ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
โปรแกรมทดสอบผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลโดยผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล้วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี
รายวิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการ (OS)
คำอธิบายรายวิชา:
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คำอธิบายรายวิชา:
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์โปรแกรมด้านงานธุรการ
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดการความเสี่ยง
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter