สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Preecha
 • นายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ
 • พนักงานธุรการ
Sawaree
 • นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน
 • นักวิชาการศึกษา
Walailak
 • นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี
 • นักวิชาการศึกษา
Phasiga
 • นางภาสิกา แจ่มจำรัส
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Napalak
 • นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา
 • นักบริหารงานทั่วไป
Sumeth
 • นายสุเมธ โฆสานันท์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Sumitra
 • นางสุมิตรา เกตุสุวรรณ์
 • ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Jarern
 • นายเจริญ จารุรัตน์
 • ผู้ปฏิบัติการบริการ
Sakoolkarn
 • นางสาวสกุลกาญจน์ สังข์ฤทธิ์
 • ผู้ปฏิบัติงานบริการ
Chalisa
 • นางสาวชาลิสา มณีตัน
 • ผู้ปฏิบัติงานบริการ
 
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus