สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Preecha นายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ 

พนักงานธุรการ

Sawaree นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน 

นักวิชาการศึกษา

Walailak นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี 

นักวิชาการศึกษา

Phasiga นางภาสิกา แจ่มจำรัส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Napalak นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา 

นักบริหารงานทั่วไป

Sumeth นายสุเมธ โฆสานันท์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter