สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Preecha นายปรีชา ศรีสวัสดิ์นุภาพ

พนักงานธุรการ

Sawaree นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน

นักวิชาการศึกษา

Walailak นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี

นักวิชาการศึกษา

Phasiga นางภาสิกา แจ่มจำรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Napalak นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา

นักบริหารงานทั่วไป

Sumeth นายสุเมธ โฆสานันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Sumitra นางสุมิตรา เกตุสุวรรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Jarern นายเจริญ จารุรัตน์

ผู้ปฏิบัติการบริการ

Sakoolkarn นางสาวสกุลกาญจน์ สังข์ฤทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

Chalisa นางสาวชาลิสา มณีตัน

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter