กิจกรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้

1.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า

2.การเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้นักศึกษาไอที

บรรยาการตึก IT

วันที่ 11/05/2560

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus