ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) ม.รภ.พระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 089-890-8414
Email : vkhon@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
100%

คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

แฟ้มข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
100%

ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

 

 

Print Friendly, PDF & Email