ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-623-5359
Email : tohraman@yahoo.co.th
ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
100%

ฐานข้อมูลเบื้องต้น
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

ระบบฐานข้อมูล
100%

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
100%

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
100%

Print Friendly, PDF & Email