ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร เหมียดไธสง

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท :ค.อ.ม (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 091-724-7321
Email : siwa.m@hotmail.com

ประสบการณ์สอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
85%

การพิมพ์หนังสือราชการ
70%

จิตวิทยาผู้ใช้คอมพิวเตอร์
85%

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
70%

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
70%

Print Friendly, PDF & Email