ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 080-585-4114
Email : ng_pannee@yahoo.co.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต
100%

การบริหารโครงการด้วยไอที
100%

การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

การใช้คอมพิวเตอร์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

Print Friendly, PDF & Email