ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุต บุศราทิจ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ) มร.ภเพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 081-934-8048
Email : cid.jaroot@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

Print Friendly, PDF & Email