อาจารย์ดนัย เจษภาฐิติกุล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มร.ภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 083-691-9144
Email : two_css@hotmail.com

http://www.infotech.pbru.ac.th/elearning/user/profile.php?id=9


ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารการคำนวณ
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
100%

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
100%

Print Friendly, PDF & Email