อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : ศึกษาต่อ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 084-155-3847
Email : pheerasut.boo@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในเว็บบริการ
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
100%

ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

Internet Protocol
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

ความมั่นคงในเว็บบริการ
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

การจัดดำเนินการระบบรับให้บริการ
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
100%

Print Friendly, PDF & Email