อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฃ
ระดับปริญญาโท :วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 081-698-9142
Email : chanitnart.wic@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ระบบฐานข้อมูล
100%

การออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศ
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
100%

การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
100%

การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
100%

ปัญญาประดิษฐ์
100%

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
100%

สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

ระบบชาญฉลาด
100%

Print Friendly, PDF & Email