หลักสูตรอบรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดหลักสูตร Non Degree/Non age group/Training Course หรือหลักสูตรที่ภาคเอกชนมีความต้องการ ฯลฯ (หลักสูตรระยะสั้น)

1) เกมสร้างสรรค์ ระยะเวลา 3 วัน 30 คน ในปี 2562
2) ใบรับรองคุณวุฒิทางด้านเครือข่าย ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
3) ใบรับรองคุณวุฒิทางด้านไมโครซอฟต์ ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
4) ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
5) การติดตั้งและดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและอุปกรณ์ ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
6) การพัฒนาระบบติดตามด้วยเทคโนโลยี GPS ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
7) สังคมดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา 3 วัน 30 คน ในปี 2562
8) การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
9) การสร้างแอพพลิเคชันขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
10) การสร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562
11) เทคโนโลยีสตรีมมิง ระยะเวลา 5 วัน 30 คน ในปี 2562

ยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารประกาศหลักสูตรที่เปิดการอบรมและลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของคณะ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter