โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับพัฒนาชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการของรัฐ 4 ด้านคือ การเกษตร สุขภาพ ภูมิปัญญา และความปลอดภัย 4.0

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพ

Read more