ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา เทอม 2/2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. เทอม 2/2560 วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส.
วันนี้-ถึงธันวาคม 60 โดยต้องชำระค่าสมัครเป็นเงิน 1,500 บาท และค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 18,000 บาท
  เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
2. วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ
4. รูปถ่าย  1 นิ้ว 2 รูป
กำหนดการเปิดเรียนภาคนอกเวลา (เสาร์- อาทิตย์) ตามประกาศมหาลัย
 สนใจสมัครที่  http://www.it.pbru.ac.th/register-online/
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus