ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา เทอม 2/2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/2560 วุฒิ ม.6 , ปวช. ,ปวส.
สมัครได้ถึง วันที่ 11 พฤศิกายน  2560
โดยมีค่ารายงานตัว 1,500 และค่าลงทะเเบียน 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท
  เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
2. วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ
4. รูปถ่าย  1 นิ้ว 2 รูป
กำหนดการเปิดเรียนภาคนอกเวลา (เสาร์- อาทิตย์) และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
 สนใจสมัครที่  http://www.it.pbru.ac.th/register-online/
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus