กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21 ตามพันธกิจของคณะ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองส้ม  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้แก่ชุมชน ด้วยการให้บริการวิชาการแก่คณะครู นักเรียนตามพันธกิจของคณะ  นำทีมโดยอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร และนักศึกษาสายวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน รูปแบบของการปฏิบัติงานเป็นสองมิติ มิติแรกภาคของนักศึกษา ดำเนินทำคลินิกโดยสำรวจและประเมินประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ สอนความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, MS-PowerPoint, Adobe Captivate แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มิติที่สองภาคของอาจารย์ ดำเนินการให้ความรู้แก่ครูของโรงเรียนในการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) เพื่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ของการสร้างสื่อการสอนดิจิทัลวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องพื้นฐานการใช้โปรแกรม MS-Excel เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และสอนการสร้างสื่อการสอนวิชาภาษาไทย การอธิบายภาพ เพื่อให้ครูนำไปใช้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอน O-NET ของนักเรียน ซึ่งอาจารย์ ดร.สราวุธได้เข้านิเทศการนำสื่อการสอนไปใช้ของครูตามกระบวนการ PLC อีกด้วย

 

 

Print Friendly, PDF & Email