กิจกรรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรังรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2013)

โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษา

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2013)

วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email