ขอเลื่อนการจัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)”

Print Friendly, PDF & Email