ขอชื่นชมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI 1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ แตชะเพชรไพบูลย์ คณบดี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ และ อาจารย์ดนัย เจษฏาฐิติกุล ที่ได้รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI 1) บทความวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีความจริงเสริม: การประยุกต์ใช้ทางการศึกษาพยาบาล” ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563

Print Friendly, PDF & Email