ขอให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชั้นปี ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

               ด้วยสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับการจัดการเรียนการสอน ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อรองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถปรับตัวได้เท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษาและสังคมโดยรวม

               เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม จึงขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ตาม QR CODE และจัดส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 

Print Friendly, PDF & Email