ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ)

หลักเกณฑ์การให้ทุน  จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด    

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป   

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี   

4.ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น กยศ. หรือ กรอ ประเภทยากจน   

5.อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

วิธีการสมัคร สามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

1.ทุนส่งน้องเรียนจบ (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ)

2.ระเบียบ ทุนส่งน้องเรียนจบ (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร 0-2247-7000 ต่อ 1560 (คุณนภัฎศวัณย์), 1569 (คุณภวันนี) หรือ 0-2247-9547 (สายตรง) โทรสาร 0-2642-6826 อีเมล : ajtscholarship@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email