ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรอบรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงส้รางพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

Print Friendly, PDF & Email