ผู้บริหารคณะร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ผู้พระราชทานนามราชภัฏ”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 8.39 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 โดยมีคณะผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
      ในพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย
       จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมใจกันตักบาตรพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
Print Friendly, PDF & Email