ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบนายอำเภอบ้านลาด

วันนี้ (28 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดี อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาและยกระดับท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด โดยมีเป้าหมายร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแผนการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Print Friendly, PDF & Email