ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 ระเบียบการปฏิบัติตนและการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1591244792605-1-1024x758.jpg

ปรัชญาคณะ :  คุณธรรมนำความรู้ ภูมิปัญญานำสังคม

วิสัยทัศน์คณะ : ภายในปี 2563 จะเป็นคณะชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สีประจำคณะ : สีฟ้า

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะ :  ซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ

          1.   ใช้วาจาสุภาพต่อเพื่อน ต่ออาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย และรู้จักแสดงความเคารพต่ออาจารย์

          2.   มีบุคลิกที่เป็นปัญญาชน สุภาพชน และมีน้ำใจ ช่วยเหลือการงานของเพื่อน ของอาจารย์ตามสมควร 

          3.   ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของอาจารย์ โดยเข้าห้องพักอาจารย์หรือรื้อค้นสิ่งของบนโต๊ะอาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

          4.   ทิ้งขยะหรือเศษกระดาษในที่ทิ้งขยะที่เตรียมไว้นอกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่านั้น

         5.   แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย สวยงาม ในเวลาราชการ (นักศึกษาภาคปกติ เวลา 08.30-16.30 น. ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาอย่างถูกต้อง ไม่ใส่รองเท้าแตะ)  เวลานอกราชการให้แต่งกายสะอาด  สุภาพ นักศึกษาชายห้ามใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นเข้าห้องปฏิบัติการ นักศึกษาหญิงห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ

         6.   ช่วยกันดูแล ความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของคณะฯ  และของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวมของนักศึกษาทุกคน

        7.   การเข้าสอบทุกกรณีต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาทุกครั้ง นักศึกษา กศ.บป. แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อยตามระเบียบ

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          1.   ห้ามทำงานอย่างอื่น เช่น เขียนรายงาน ดูหนังสือ พักผ่อนหลับนอน ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในขณะนั้น ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          2.   ห้ามเล่นเกมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          3.   ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          4.   เมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์แล้วต้องปิด (Shut Down…) เครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดเก้าอี้เข้าที่ทุกครั้ง

          5.   ห้ามเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยพลการเว้นแต่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ดำเนินการให้  หรือขออนุญาตอาจารย์ก่อน

          6.   เมื่อพบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ทราบเพื่อแก้ไข ห้ามแก้ไขเอง

ข้อห้าม

         1.   ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานคณะฯ และห้องพักอาจารย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

          2.   ห้ามวิ่งเล่น ตะโกนส่งเสียงดังบริเวณอาคารเรียนหรือในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ

          3.   ห้ามสูบบุหรี่บริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ในห้องน้ำ  และบริเวณคณะ

          4.   ห้ามขีดเขียนตามโต๊ะ ฝาผนัง ป้ายประกาศ และที่อื่น ๆ

          5.   ห้ามนั่งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ หรือโต๊ะใด ๆ  ในอาคาร  และห้องเรียน

          6.  ห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          7.   ห้ามสูบบุหรี่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และภายในอาคารของคณะ

          8.   ห้ามส่งเสียงดังหรือพูดคุยกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

          9.   ทิ้งขยะหรือเศษกระดาษในที่ทิ้งขยะที่เตรียมไว้นอกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่านั้น

          10. ห้ามกดปุ่ม สัญญาณเตือนไฟไหม้ เล่นเด็ดขาด

          11. ห้ามใช้เท้ากดลิฟต์

สิ่งที่ควรระมัดระวัง

          1.   อย่าหลงลืม วางทิ้ง ของมีค่า ตำรา อุปกรณ์การเรียนไว้ตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะห้องน้ำ) อาจสูญหายได้

          2.   อย่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง เพราะจะทำให้เสียหายมากขึ้น หากมีปัญหาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขให้

การบริการอื่น ๆ

          1.   ห้องบริการนักศึกษา (สำนักงานคณะฯ ชั้น 3 อาคาร 26)  เป็นห้องบริการเกี่ยวกับการติดต่อขอพบอาจารย์ หรือส่งงาน ติดตามขอเกรด จำหน่ายวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น

          2.   โต๊ะพักทำงาน เป็นโต๊ะที่อยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 26 ห้ามใช้มีดตัดกระดาษกรีดบนโต๊ะ และห้ามนั่งบนโต๊ะเหล่านี้โดยเด็ดขาด

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

       1.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้อง Startup สำหรับปฏิบัติงาน เมาส์ ปากกา หูฟังแท็บเล็ต โดรน บอร์ดทดลองต่าง ๆ นักศึกษาสามารถติดต่อขอยืมเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติได้ที่ สำนักงานคณะชั้น 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณภาสิกา แจ่มจำรัส
        2.  นักศึกษาสามารถติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องนั่งทำงานบริเวณชั้น 1 ได้โดยแจ้งความประสงค์ขอใช้งานได้ที่ สำนักงานคณะชั้น 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่คุณภาสิกา แจ่มจำรัส 

Print Friendly, PDF & Email