อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้
                                 1. ดร.กนกรัตน์   จิรสัจจานุกูล ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ดีเด่น” และ นำเสนอระดับ “ดี” เรื่อง  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                 2. อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา  ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ยอดเยี่ยม” และนำเสนอบทความ “ดีเด่น” เรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  บทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอบทความดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)  และบทความวิจัย ระดับดี  เรื่อง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล  ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ยอดเยี่ยม” บทความนำเสนอดีเด่น  ในเรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และบทความระดับ ดี  เรื่อง  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 4. ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับ ยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  และระดับเด่น  และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                                 6. อาจารย์พิศาล  ปานแก้ว  ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                                 7. ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดี เรื่องที่ 1) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่องที่ 2) การพัฒนาเกมพื้นฐานการเรียนรู้หลักการเขียนโปรม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1เรื่องที่ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องที่ 4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องที่ 5) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1  และบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสอนคำประสมสระ (เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                 8. อาจารย์วัชระ  เย็นเปรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทความวิจัยระดับดีเด่น  ดี  และนำเสนอระดับดี  ได้แก่เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
                                 10. อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม ดี และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย  เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                 11. อาจารย์อนุชาติ  บุญมาก  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม  ดีเด่น และนำเสนอระดับดี  ได้แก่เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 12. นางสาวกัญจนา  ชูจิตร  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง รูปแบบการสอนวิชา ipst-microbox ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                                 13. นางกัญญา  อาภาสุนันท์  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                 14.  นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์น้อย  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 15.  นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ  ได้รับรางวัลบทความวิจัย  นำเสนอระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
                                 16.  นางสาวกนกวรรณ  โต้ตอบ  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                                 17. นางกรกนก  จรัสรัมย์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 18. นางสาวกัลป์ชนา  มาพันธุ์  ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดีเด่น เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
                                 19. อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง  จุฑาภรณ์  ชาตินฤมาณ  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                                 20. นางสาวชนิกานต์  วงษ์ดำเนิน บทความวิจัยระดับดี เรื่อง การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 21. นางสาวชาลินี  เกษมสุขไพศาล  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                 22. นายโชคชัย  แปลแก้ว บทความวิจัยระดับดี เรื่อง การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 23. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 24. นายธงชัย  อ้อยหวาน  บทความวิจัยดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                                 25. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ชูกลิ่น  บทความวิจัยระดับ ดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                 26. นางสาวนัญญรัตน์  ชาญศิริ  บทความวิจัยระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Adobe Photoshop CS6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                 27. นางสาวนัสรินทร์  จาเราะมาหาแดง  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)
                                 28. นางสาวเบญมาศ  สุขพลาย  บทความวิจัย ระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอดีเด่น เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 29. นางพรภัทรา  จำปาทอง  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไม้ทัณฑฆาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
                                 30. นางสาวพัดชา จันทร์กระจ่าง บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับ ดี เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสอนคำประสมสระ (เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                 31. นายพิรสิฎฐ์  พีรภัคโสภณ  บทความวิจัยระดับ ดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เรื่องคำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                                 32. นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น  บทความวิจัยระดับดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำไทยแท้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 33. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมลฑล  บทความวิจัย ดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  การคำนวณระบบเลขฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                                 34. นางสาวมัลลิกา  เสวียงชัย  บทความวิจัยดี เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                 35. นางยุพา  โดนสันเทียะ  บทความวิจัย ระดับดีเด่น  และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                                 36. นางสาววาสนา  สุขสงวน  บทความวิจัย ดีเด่น และเสนอระดับ ดี ในเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                 37. นายศิริพงษ์  ทองยวง  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
                                 38. นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์  บทความวิจัย ระดับดี เรื่อง ทบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                                 39. นายสันทนา  มุนิปภา  บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
                                 40. นางสุนิสา  ชัยเฉลิม  บทความวิจัยระดับยอดเยี่ยม และนำเสนอระดับดีเด่น เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสอนอ่านคำระสมสระ(เอีย เอ ไอ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                 41. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์  บทความวิจัยระดับดีเด่น และนำเสนอระดับดี เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
                                 42. นายอิศรา  พูลสวัสดิ์  บทความวิจัยระดับดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1
                                 43. นายอาหามะ  มะบู  บทความวิจัยระดับ ดี  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 44. นายอภิชาต  เครือจันทร์  บทความวิจัยระดับ ดีเด่น  ในเรื่อง การพัฒนาเกมพื้นฐานการเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรม วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Print Friendly, PDF & Email