แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร จึงได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

โดยแบบสำรวจนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 หลักสูตรที่สนใจและต้องการฝึกอบรม
ส่วนที่ 3 ระยะเวลาและข้อเสนอแนะ

แบบสำรวจ

Print Friendly, PDF & Email