ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

ประเภทผลงานโครงการวิจัยดีเด่น   คือ ผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง 
เข้ารับรางวัล ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15สิงหาคม 2562
ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น   คือ ผศ.ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์ 
เข้ารับรางวัล ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email