โครงการการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CompTIA Security (แขนงวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

อบรมโดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา และ อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CompTIA security ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 2) เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา 3) เพื่อสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CompTIA security โดยเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ CompTIA security และ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพจากลุ่มเป้าหมายของโครงการเกี่ยวกับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา
Print Friendly, PDF & Email