โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Print Friendly, PDF & Email