โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี อาคาร 26 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน เป็นประธานกรรมการ
 • ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที เป็นกรรมการ
 • ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีผลการตรวจประเมินได้รับคะแนน 3.36 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบริษัทจำลอง อาคาร 26 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ดร.มานพ ชาชิโย เป็นประธานกรรมการ
 • ผศ.ดร.สัมฤทธิ เสนกาศ เป็นกรรมการ
 • รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีผลการตรวจประเมินได้รับคะแนน 3.54 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 26401 อาคาร 26 (ตรวจแบบออนไลน์) ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ดร.ฉันทนา ปาปัดถา เป็นประธานกรรมการ
 • ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน เป็นกรรมการ
 • ดร.นพพล มิ่งเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีผลการตรวจประเมินได้รับคะแนน 3.08 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 26 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี เป็นประธานกรรมการ
 • ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง เป็นกรรมการ
 • ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีผลการตรวจประเมินได้รับคะแนน 3.56 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

Print Friendly, PDF & Email