โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูแกนนำทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา 20 คน จากจำนวน 7 โรงเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการในระยะแรกวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และในระยะที่สองเมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่เป็นระบบ ตั้งแต่การฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ และสื่อการสอนดิจิทัล  ข้อมูลเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email