2019 Student Exchange Program at National Pingtung University (NPTU), Taiwan

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นางสาวกัญจนา ชูจิตร และนายอภิชาติ เครือจันทร์ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2019 Student Exchange Program ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเชิงอัตโนมัติในระบบต่าง ๆ ผ่านระบบ sensor การทดลองโปรแกรมด้วย Internet of things ผ่านชุดอุปกรณ์ Acer และการสร้างเเอพลิเคชั่นเว็บไซต์โดย app inventor ผ่านการ code block ใช้ภาษา python รวมถึงการเรียนรู้ทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือภาษาจีนและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวันจากการโครงการนี้อีกด้วย

Print Friendly, PDF & Email