สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองส้มเพื่อบริการวิชาการตามพันธกิจของคณะ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองส้ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการวิชาการตามพันธกิจของคณะ นำโดยอาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 รูปแบบของการปฏิบัติงานเป็นทั้งการสอนพื้นฐานการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Adobe Photoshop MS-PowerPoint Adobe Captivate แก่นักเรียนชั้น ป.6 และสอนสร้างใช้สื่อการสอนแก่ครูวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาไทยเพื่อนำไปใช้สอนในชั้นเรียน เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET และเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Print Friendly, PDF & Email