โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ Creativity-based Learning (CBL)

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน ดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นการเรียนแบบ Action Learning  โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงกาอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ Creativity-based Learning (CBL) จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ อาจารย์ศิริพร  อ่วมศิริ อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร และ อาจารย์ ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต จ.กรุงเทพมหานคร

Infotech Action Learning

Infotech Action Learning Infotech Action Learning

Infotech Action Learning Infotech Action Learning

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email