โครงการอบรม “การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning”

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning” โดยมีนายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Active Learning” เป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดย ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาอบรมให้ความรู้ คือ อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูจำนวน 20 คน จากโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 10 โรงที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนวังมะเดื่อ โรงเรียนบ้านคั่นกะได โรงเรียนบ้านคอกช้าง โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดหนองหอย โรงเรียนบ้านหนองระแวง โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านช้างเผือก และโรงเรียนบ้านบางเจริญ

สำหรับกำหนดการจัดการอบรมตามหลักสูตรมีกำหนดเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มีระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 เป็นการฝึกอบรม และ ช่วงที่ 2 คือวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นการนิเทศติดตามผลงาน นำผลงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ 

ขอบคุณที่มา
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2530-education

Print Friendly, PDF & Email