ผู้สมัครดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สมัครดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ จะดำเนินการเลือกตั้งในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 26

activity
activity

activityคณะฯ จะดำเนินการเลือกตั้งในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 26

Print Friendly, PDF & Email