อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกิจกรรม Site Visit โรงเรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สกอ

อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นตัวแทนสถาบันเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล และโรงเรียนบ้านพันตน อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้น และชมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning วิชาภาษาไทยของนักเรียนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายมูล และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพันตน ต่อมาคณะตรวจเยี่ยมได้ร่วมรับฟังการสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ดำเนินการด้วยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


Print Friendly, PDF & Email