คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมส่งอาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นกระบวนกร

อาจารย์ ดร.สราวุธ  แผลงศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และหัวหน้าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลในโรงเรียน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ด้วยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้นำการสัมมนาระดมความคิดเห็นแบบเน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร (ช่วงที่1) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรที่สามารถเข้าใจวิธีการบริหารกระบวนการจัดสัมมนา จนกลายเป็นกระบวนกรได้สำเร็จ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคกลางตอนล่างให้ความสนใจหลักสูตรนี้กว่า 20 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นแม่งานในการจัดอบรม รวมถึงอนุเคราะห์ทีมวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการเป็นกระบวนกร  คุณลักษณะของกระบวนกร  ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การบริหารจัดการสัมมนาในแบบวิถีกระบวนกร  พื้นที่แห่งสุนทรียสนทนา  เป็นต้นPrint Friendly, PDF & Email