กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา การลงทะเบียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email