โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอพพลิเคชันด้วย App inventor 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอพพลิเคชันด้วย App inventor 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26202 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดย คุณโกสิน สุขุม และคุณศิริ บัวสุริยา

APP
APP APP APP APP APP APP APP

Print Friendly, PDF & Email