การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ ได้นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 คน คือ นางสาวธนพร ศรีสุพล และนางสาวกฤติยา แดงเพ็ง นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Thailand Design Creator Competition ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด อาคารเอสวีโอเอ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ จำนวน124 คน กิจกรรมในวันแรกเป็นการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ภายใต้โจทย์แนวคิด “SMART CITY” และในวันที่สองเป็นการทดสอบ รับรองความรู้ ความสามารถใน การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ , การออกแบบเว็บไซต์ Adobe Certified Associate (ACA) กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันได้รับประสบการณ์ และมุมมองในการออกแบบอย่างมืออาชีพ ที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
Print Friendly, PDF & Email