ขอแสดงความยินดีกับนายยุรนันท์ เถื่อนพงษ์ เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายยุรนันท์ เถื่อนพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561  โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Print Friendly, PDF & Email