รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานโครงการวิจัยดีเด่น


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับมอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานโครงการวิจัยดีเด่น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

Print Friendly, PDF & Email