รางวัล “ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2561”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เข้ารับโล่ห์รางวัล “ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2561” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Print Friendly, PDF & Email