การแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการแข่งขัน จำนวน 4 ทักษะ ดังนี้

1. ทักษะการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

2. ทักษะการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน

3. ทักษะการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

4. ทักษะการแข่งขันเขียนโปรแกรม

Print Friendly, PDF & Email