ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ทักษะ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

1.ทักษะการแข่งขันเขียนโปรแกรม

ทักษะการแข่งขันเขียนโปรแกรม

รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสมพล มาชาวนา
2. นายภัทรนันท์ นุชนิยม

รองชนะเลิศ อับดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.นางสาวนิภาพร พูลผล
2. นายภานุพงศ์ แสงสว่าง

รองชนะเลิศ อับดับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายศรพรหม รัตนเวชอนันต์
2. นายเสกข์ ป้องทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายคณิน นวมหอม
2. นายอานนท์ ห้วยหงษ์ทอง

2 .ทักษะการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน

ทักษะการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน

รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นายวัลลภ ผ่านคุ้ม
2. นายมาวิน ไข่มุก
3. นายศรัณพงศ์โยนะพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายวัชระ อำนาจบัณฑิต
2. นายเจสันต์ แร่ทอง
3. นายวัฒนชัย บัวพรม

รองชนะเลิศ อับดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายกิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง
2. นางสาวอังคณา ปานปน
3. นายวรรชนะ แสนสุรีย์

รองชนะเลิศ อับดับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายทิวากร ภู่งาม
2. นางสาวพิชยา รัตนะยะนนท์
3. นายรัชชานนท์ สัลลกะชาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวพัชติยา อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
2. นางสาวฐานิช น้อมถวาย
3. นายศิวกร กำเนิดแสง

3 . ทักษะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ทักษะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           
1. นายอติวิชญ์ พวงสวัสดิ์
2. นายณัฐวุฒิ เรืองนรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายนเรชัย คล้ายเจ๊ก
2. นายธีรวุฒิ เรียนทับ

รองชนะเลิศ อับดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายภัคพล ไข่นาค
2. นางสาวปลายปาน กลิ่นสิงห์

รองชนะเลิศ อับดับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายคณพัต ถิตตยานุรัก
2. นายพัทธพงศ์ เนียมเกิด

4 . ทักษะการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ทักษะการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวศรัญรัตน์ จุมพิลา
2. นายพีรพล นามเสนาะ

รองชนะเลิศ อับดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี        
1. นายจุลภัทร  นาเครือ
2. นายณธกร พัฒทนอิน

องชนะเลิศ อับดับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1. นายสรฐา กฤษณะสังข์
2. นายชยุต ศิริพรภูดิช

Print Friendly, PDF & Email